Monille ovat tuttuja erilaiset nurk­kiin asennettavat passiiviset bas­so­an­sat ja re­so­naat­to­rit jotka ovat esimerkiksi vaah­to­muoveilla va­rus­tet­tu­ja ja usein kovin isokokoisia. PSI Audion AVAA (Ac­ti­ve Ve­lo­ci­ty Acous­tic Ab­sor­ber) on täysin ak­tii­vi­nen ja te­kee sa­man kuin pas­sii­vi­nen­kin bas­so­an­sa, mut­ta te­hok­kaam­min ja pie­nem­mäs­sä koos­sa. Valmistajan mukaan ab­sor­boin­ti­vai­ku­tus on jopa 25 ker­taa suu­rem­pi kuin sen koko.

PSI Audio AVAA C20 muistuttaa ulkönäöltään aktii­vi­sub­ba­ria, mutta bassoäänten tuottamisen sijaan se imee niitä. AVAA C20 toimii 100% analogisesti ja ei sisällä DSP:tä joten toiminnan kannalta oleellisesti siinä ei ole viivettä.

AVAA C20 on suun­ni­tel­tu ab­sor­boi­maan huo­nees­sa syn­ty­vät sei­so­vat aal­lot vä­lil­lä 15 – 150 Hz. Val­mis­ta­ja ver­taa vai­ku­tus­ta samanlaisena kuin, et­tä sei­nään avat­tai­siin val­ta­va rei­kä, jol­loin huo­neen pai­neis­tus muuttuu.

AVAA C20:n ker­ro­taan vai­kut­ta­van il­man im­pe­dans­siin ja ime­vän al­hai­set taa­juu­det pois sen ym­pä­ril­tä. Mi­ten? Mik­ro­fo­ni mit­taa akus­ti­sen vastuksen vaimentimen edestä ja toiminnassa se pääs­tää il­maa läpi, mut­ta vä­hen­tää oleellisesti ää­nen­pai­net­ta. Akus­ti­sen re­sis­tans­sin (vastuksen) ta­ka­na ole­va kar­ti­oe­le­ment­ti ab­sor­boi akus­ti­sen re­sis­tans­sin läpi kul­ke­vaa ilmaa ja var­mis­taa, et­tä re­sis­tans­sin edes­sä on tiet­ty akus­ti­nen impedanssi, joka on huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­pi kuin il­mas­sa. Vai­ku­tus akus­ti­seen im­pe­dans­siin ta­pah­tuu tyy­pil­li­ses­ti 1 – 1,5 m sä­teel­lä AVAA:n ym­pä­ril­lä.

AVAA C20 asennetaan mieluiten siihen nurkkaan, mis­sä huo­ne­re­so­nans­sit ovat suu­rim­mat. AVAA:lla on vain pie­ni vai­ku­tus en­sim­mäi­siin hei­jas­tuk­siin. Val­mis­ta­ja kertoo, että AVAA C20 on kaik­kein te­hok­kain nii­tä huo­ne­moo­de­ja vas­taan, jot­ka ovat yh­teis­hei­jas­tus­ten tu­los­ta. Kah­ta C20 käyttämällä saa­daan vie­lä pa­rem­pi tu­los.

Valmistajan sivut: www.psi­au­dio.swiss